free_art_-_source [2018] open call

INQINC/2018/free_art_-_source/OTVORENI_POZIV
[rok: < 25.6.2018.]

free_art_-_src: Meta-izložba s tematikom izvornog kôda - temeljnog gradbenog elementa recentne računalno utemeljene medijske umjetnosti u području slobodne kulture.

Treće izdanje izložbe free_art_-_source otvoreno je međunarodnim aplikacijama novomedijskih autora/ica (umjetnika/ica, kodera/ica, majstor(ic)a kolažiranja kôda) za sudjelovanje u izložbi koja u srpnju 2018., u galeriji Filodrammatica - nastaje u suradnji udruge Filmaktiv i umjetničke organizacije Format C.

Poziv je otvoren izvornom kôdu, zapisima i/ili skriptama koji omogućavaju stvaranje/hakiranje opipljive digitalne materijalnosti novomedijske umjetnosti, s posebnim naglaskom na *filmu, a/v klipovima i video umjetnosti* koji/e estetskom (re)interpretacijom (re)prezentiraju unutarnje strukture medija, kodeka, formata, *. Aplikacija može biti bazirana na potpuno jedinstvenom kôdu; na kôdu kompiliranom iz drugih izvora; na (ne)iznimno neoriginalnom ali estetski progresivnom kôdu; stravičnom ili briljantnom haiku kôdu koji čini čuda; na iznimno marginalnom ili diskurzivnom konceptu; nečemu zanimljivome; nečemu ukradenome; itd. …

Cilj izložbenog koncepta je poticati proučavanje i afirmaciju logike *free* (slobodne) tehnološke kulture, te kontinuirano otvarati, prikazivati i reflektirati raznovrsne tehnološke sintakse, paradigme i umjetničke in/te/r/ve/ncije u kritičkom stvaralaštvu recentne novomedijske umjetnosti.

​Aplikacije za prikaz djela na izložbi predaju se isključivo e-mailom, uz privitke navedene u nastavku:

hello@formatc.hr (s naznakom: 2018/free_art_-_source)

   • izvorni kôd djela/projekta, u .txt, .rtf, i arhivskoj .pdf datoteci { C/B / A format; MAX. A2 / ≤ 5 stranica ako u A2 dimenziji / bilo koja visina slova + font datoteka [if (special)]}
   • [fotografija | video | screencap] vizualne prezentacije (rezultata) djela koje kôd konstruira/kompilira (! MIN. 1080px po kraćoj strani)
   • kratak opis djela/projekta (tehnički i idejni)
   • link prema djelu
   • reference i licence kôda (idealno permisivne i/ili copyleft)
   • web url ili profil umjetnika/ce
   • kratka (temi relevantna) biografija

Molimo koristite samo tekstualne formate za predaju svojega djela. Djelo/datoteka će biti otisnuta i korištena isključivo u svrhe realiziranja offline i online izložbe, a dostavljeni reprezentativni materijali s referencama, biografijom i linkovima bit će korišteni za promociju vašega rada i djela.

! Rok za predaju aplikacija za sudjelovanje u otvorenom pozivu je 25. lipnja 2018., a izložba se održava u srpnju 2018.

 


// free_art_-_* – Niz događanja na temu raznolikih diskursa, ideologija i praksi stvaranja umjetnosti u domeni free (slobodne) digitalne kulture.

/// Format C – neprofitna umjetnička organizacija, aktivna u području vizualne i multimedijske umjetnosti.
https://formatc.hr/

/// Filmaktiv – udruga za edukaciju, produkciju i promociju audiovizualne umjetnosti.
http://www.filmaktiv.org/

// Tehnička podrška – https://hacklab01.org/

// free_art_-_source izložba financijski je podržana sredstvima Ministarstva kulture Republike HrvatskeGrada Zagreba, te Zaklade “Kultura nova”, koja financijski podržava programe Filmaktiva i Formata C.


[fb event]

INQINC/2018/free_art_-_source/OPEN_CALL
[deadline: < Jun 25th 2018]

free_art_-_src: A code-themed meta-exhibition showing the base building source of recent computer-based, free culture oriented media art.

The third iteration of free_art_-_source exhibition is open to new media art authors’ (artists, coders, clever copycats) worldwide submissions for participating in an exhibition to be shown at Filodrammatica gallery (in Rijeka, CRO) in July 2018, collaboratively prepared by Filmaktiv association and Format C artist organization.

This call is open to the source, logs and/or the scripting enabling production/hacking the tangible digital material of new media art; primarily *films, clips and video art* aesthetically (re)creating and (re)presenting inner media structures, codecs, formats, *. The code submitted can be completely original; compiled from other sources; utterly unoriginal but aesthetically progressive; completely horrific or a brilliant haiku-type code that does wonders for your curious project; something highly fringe or discursive; something curious; something stolen; etc. …

The objective of the expo concept is to encourage inquiries and affirmation of the *free* (libre) tech culture domain, and to continuously open, show and reflect diverse technological syntaxes, paradigms and artistic in/te/r/ve/ntions in the critical construction of recent new media art.

Applications for the inclusion of your work are to be submitted via e-mail, by attaching the subjects listed below:

hello@formatc.hr (subject: 2018/free_art_-_source)

   • source code of the artwork/project in a .txt, .rtf, and an archival .pdf file {B&W / A format; MAX. A2 / ≤ 5 pages if A2 / any font size + font file [if (special)]}
   • a [photo | video | screencap] of the visual presentation (result) of the work the code constructs/compiles (! MIN. 1080px on the shorter side)
   • short description (both - technical and conceptual)
   • link to the work
   • code credits & licenses (ideally permissive and/or copyleft)
   • web url or artist profile
   • a short (on-topic) biography

Please use only text formats to submit your work. The code/work file will be hardcopied and used for online and offline RL exhibition purposes only, and the provided image(s) - photos and/or a documentative screencap of the media work, along with credits, your bio and links will be utilized to publicly promote your work.

! The deadline for participating in the open call is June 25th 2018, 23:59 CET, and the exhibition is to be held in July 2018.

 


// free_art_-_* – A series of events on diverse discourses, ideologies and practices of creating art in the domain of free (libre) digital culture.

/// Format C – a non-profit artist organization, active in the field of visual and multimedia art.
https://formatc.hr/

/// Filmaktiv – an association for education, production and promotion of audiovisual art.
http://www.filmaktiv.org/

// Tech support – https://hacklab01.org/

// free_art_-_source expo is financially supported by the Ministry of Culture of the Republic of Croatia, and the City of Zagreb, in addition to Kultura Nova" Foundation financially supporting programmes of Filmaktiv and Format C.


[fb event]

Read More