Pivilion [2021] open call

U bliskoj suradnji programa Inquiry Inc. i projekta hacklab01 – pozivamo na sudjelovanje u mrežnoj umjetničkoj produkciji namijenjenoj umjetnicima/cama, umjetničkim kolektivima i nezavisnim kustosi/ca/ma koji/e svoje web umjetničke projekte i/ili umjetničke arhive digitalnih umjetnina žele postaviti i predstaviti u decentraliziranom postavu kontinuirane skupne izložbe izgrađene posredstvom Pivilion projekta.

pivilion.net je operativni sustav  za decentralizaciju digitalne umjetnosti baziran na niskobudžetnom hardveru i slobodnom softveru otvorenog koda te distribuirana internetska mreža nezavisnih umjetničkih hipermedijskih arhiva. Teme oko kojih se projekt osniva su – preispitivanje raznih modusa i ethosa digitalnih (sintetskih i digitaliziranih) umjetnina; njihove distribucije, licenciranja i vlasništva te materijalnosti digitalne umjetnosti, prekarnosti i produkcije, digitalnih (infra)struktura, mrežne promocije i anonimnosti, …

Cilj Pivilion projekta u 2021. godini jest podržati primarno lokalnu produkciju i predstavljanje niza mrežnih djela koja će kritički i praktično nastaviti graditi transnacionalno distribuiran darknet autonomnih arhiva i umjetničkih repozitorija digital(izira)ne umjetnosti.

Odazivi za sudjelovanje u projektu bit će zaprimani kontinuirano, do kraja 2021. godine i/ili do isteka projektnih sredstava. U okviru projekta a po evaluaciji i prihvatu aplikacije - organizatori osiguravaju (A) honorare autori/ca/ma koji/e sami/e kreiraju nova mrežna djela u obliku web stranice, uz osnovnu tehničku i savjetodavnu podršku organizatora *ili* (B) besplatnu produkciju i distribuciju autorske galerije s predpostojećim djelima aplikanta/ice, a na mrežnoj opremi organizatora.

U svrhu uspješne aplikacije potrebno je na e-mail hello@formatc.hr dostaviti osnovne informacije o autoru/ici (biografiju s relevantnim referencama) i kratak opis (narativ i dokumentaciju ili skicu) projekta predloženog za postavljanje na Pivilion sustav.

***

#pivilion_dot_net produkcija je organizacije Format C i projekta hacklab01, u 2021. podržana financijskim sredstvima Zaklade “Kultura Nova” i Grada Zagreba.

In a collaboration of the Inquiry Inc. program and the hacklab01 project – we invite you to participate in our net art production aimed towards artists, art collectives and independent curators curious to share their web art and/or digital art project archives by joining a decentralized continuous group exhibition install built via the Pivilion project.

Pivilion is an operating system for digital art decentralisation built as FLOSS for low-budget hardware and a distributed internet network of independent arts hypermedia archives. Topics centering Pivilion are – inquiring on modes and ethos of digital (synthetic and digitized) arts; its distribution, licensing and commodification, precarity and production as well as the general materiality of digital art, digital (infra)structures, networking as opposed to anonymity, …

The aim of the Pivilion project in 2021 is to primarily strengthen local Croatian/Balkan/SEE production of networked exhibitions, and to subsequently enable critical and practical upgrades to the current transnational darknet of autonomous archives and digital art repos.

Project participation applications are to be accepted until the end of 2021 and/or until meeting available project funding thresholds. Upon each application evaluation and acceptance - the Organizers are to ensure (A) an artist fee for web-based work and basic tech support for WiP hypermedia work *or* (B) free production and distribution of preexisting digital art as part of a web gallery based on the Organizer’s network equipment.

To apply successfully, it’s necessary to deliver basic application info (a biography including relevant references) and a short description (narrative and documentative) of the project to be installed on the Pivilion system. The info needs to be sent to: hello@formatc.hr

***

#pivilion_dot_net is produced by Format C art org and the hacklab01 project, financially supported by the the Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia, the City of Zagreb and the “Kultura Nova” Foundation.


Read More