#VR_inc [2020] open call

Poziv na sudjelovanje u produkciji digitalnih 3D skulptura i skupne izložbe u virtualnom prostoru.


“VR inkubator” je suradnički produkcijski projekt umjetnosti virtualne zbilje, s naglaskom na istraživanju njezinih potencijala i raznolikih konteksta njezina nastanka.

#VR_inc se u 2020. ostvaruje prvenstveno u formatu mrežne rezidencije i putem suradničke realizacije virtualnih 3D djela za skupnu izložbu. Tijekom decentraliziranog produkcijskog procesa - umjetnici_e odabrani za program sudjeluju u kreiranju i/ili prilagodbi svojeg djela za virtualni krajolik novog #VR_inc izložbenog postava, uz podršku i mentorstvo organizatora i suradnika_ca u programu - multimedijskih, primijenjenih i izvedbenih umjetnika_ca i razvojnih inženjera_ki.

Poziv je otvoren svima zainteresiranima, a namijenjen prvenstveno autori_ca_ma kritičkih objekata s potencijalom uzurpiranja semantike komercijalnih aspekata virtualnih prostora u kontekstu hrvatske kulturne baštine.


Produkcijska podrška obuhvaća honorar sudionicima_cama, mentorstvo te tehničku podršku u stvaranju 3D umjetničkog objekta za sudjelovanje u #VR_inc skupnoj izložbi.

Prijave su otvorene svima zainteresiranima za ovakav tip tematske suradnje, a prednost pri aplikaciji imaju autori_ce i umjetnici_e koji_e su već idejno ili praktično upoznati s procesima razvoja 3D objekata i/ili interaktivnih prostora, te koji/e su svojim djelovanjem vezani na područje RH i regije. 

Aplikacije se zaprimaju isključivo putem elektroničke pošte hello@formatc.hr.
U aplikaciju je obvezno uključiti: 

  • Kratku osobnu biografiju s poveznicom na vlastiti web ili arhivu djela
  • Kratak opis prijedloga djela za uključenje u VR_inc mrežnu arhivu
  • Vizualnu dokumentaciju vezanu na prijedlog (rendere 3D modela, stilske reference, skice, ...)
  • Osnovne tehničke zahtjeve za rezidenciju (trajanje, potrebe produkcije)

Krajnji rok za aplikaciju za sudjelovanje: 01.09.2020.
Kontakt za prijave i upite: hello@formatc.hr

#art #online #residency #3D #VR #virtual #digital #modular #future #critical


“VR inkubator” produkcijski projekt provodi umjetnička organizacija Format C uz financijsku podršku Grada Zagreba i Zaklade “Kultura Nova” koja podržava program “Inquiry Inc.[2020]”.

Call to participate in digital 3D sculptures production for a virtual group exhibition.


“VR incubator” is a collaborative production project focused on the potentials and diverse contextual origins research of virtual reality art.

#VR_inc 2020 is primarily realized as an online residency and collaborative production of 3D art for a group exhibition. Artists selected for participation in the decentralized production process collaborate on producing and/or adapting their 3D art into a virtual space of the upcoming #VR_inc exhibition install, supported by the organisers and associates of the program - multimedia/applied/performance artists and developers.

This call is primarily aimed at authors of critical objects built to tackle commercial semantics of the contemporary virtual space in the context of Croatian cultural heritage.


The support includes an artist fee for participants, mentorship and technical support in creating a 3D art object to participate in the upcoming VR_inc group exhibition.

Applications are aimed at all interested in thematic collabs, especially authors already conceptually or practically immersed in 3D and/or games dev, and professionally related to the regional area of Croatia. 

Applications are to be sent via e-mail: hello@formatc.hr.
To apply please send: 

  • A short narrative biography and a link to your web or work
  • A short outline of the work proposal to be included in the VR_inc web archive
  • Visual documentation related to your proposal (3D model renders, references, sketches, ...)
  • Base residency tech requirements (duration, rider)

Applications deadline: Sept 1st 2020
Applications and inquiries: hello@formatc.hr

#art #online #residency #3D #VR #virtual #digital #modular #future #critical


“VR incubator” production is ran by “Format C” Artist Organization, and is financially supported by the City of Zagreb, and the “Kultura Nova” Foundation supporting the “Inquiry Inc.[2020]” program.

Read More