free_art_-_source [2018] exhibition

free_art_-_source
[06.07.-13.07.2018., s otvorenjem u petak 6. srpnja 2018. u 20:00h]
PROGRAM: 07.07., 16:00 - 13.07.2018., 20:00
Galerija Filodrammatica (Korzo 28/I, Rijeka)

Pozivamo Vas na treće izdanje “free_art_-_source”, skupne meta-izložbe s tematikom izvornog kôda koji gradi recentnu računalno utemeljenu medijsku umjetnost u području slobodne kulture. Izložbeni postav ovom prilikom predstavlja djela pet hrvatskih i inozemnih umjetnika i jedne umjetnice koji u svojemu djelovanju kao osnovni gradbeni element pokretne slike koriste konceptualnu, logičku i semantičku vrijednost tekstualnih zapisa - programskih jezika, skripti, petlji i raznovrsnih podataka u ulozi naracijskih sekvenci.

Reprezentirajući sliku formalnim slovom i apstraktnim znakom - izložba teži podrobnijem razumijevanju suvremenih tehnoloških, ideoloških i estetskih koncepata najrecentnijeg umjetničkog, autorskog stvaralaštva koje nastaje suradničkim snagama, a proizlazi iz modularnih elemenata građenih pod permisivnim licencama u čitavom spletu nelinearnih tehnoloških trendova i kulturnih paradigmi distribuiranog znanja.

Multimedijska, mrežna i generativna djela predstavljena izložbom, bliska narativima vremenski utemeljene umjetnosti, pokretne slike i linearnog pripovijedanja - svoje temelje pojašnjavaju ili pak izvrću naglavce, preispitujući reprodukciju slike i podatka, potencijal repozicioniranja konceptualnih izvora te re/dekonstrukciju digitalnog medija kroz čiju prizmu u današnje doba promatramo umjetničko stvaralaštvo.

Program izložbe odvija se na tri plana - kao hipermedijski splet informacija pred-postojećih na internetu, kao galerijski postav te kao dijaloški proces - u tijeku kojih će izložbeni diskurs dotaknuti i izazvati teme kao što su autorstvo i vlasništvo, kolektivizam i ideologija, sloboda i aproprijacija, reinterpretacija i originalnost, …

Cilj izložbenog koncepta je poticati proučavanje i afirmaciju logike *free* (slobodne) kulture, te kontinuirano otvarati, prikazivati i reflektirati raznovrsne tehnološke sintakse, paradigme i umjetničke in/te/r/ve/ncije kritičkog stvaralaštva recentne novomedijske umjetnosti.

*izlagači/ce*

*prateći program*

Izložbu prati otvoren diskurzivan i edukativan program, kojega grade Yetkin Yilmaz, Tomasz Sulej, Ingeborg Fülepp, Luana Lojić, Sara Salamon, Vedran Gligo.

Detaljan raspored događanja nalazi se na sljedećoj poveznici:
https://formatc.hr/free_art_-_src/2018/PROGRAM

Izložba je od 07. do 13. srpnja otvorena svakodnevno, u periodu od 16 do 20h.
Ulaz je na sva događanja potpuno slobodan, a na radionice je potrebno donijeti vlastiti prijenosnik.
Za dodatne informacije, molimo, kontaktirajte: hello@formatc.hr

 


// free_art_-_* – Niz događanja na temu raznolikih diskursa, ideologija i praksi stvaranja umjetnosti u domeni free (slobodne) digitalne kulture.

/// Filmaktiv – udruga za edukaciju, produkciju i promociju audiovizualne umjetnosti.
http://filmaktiv.org/

/// Format C – neprofitna umjetnička organizacija, aktivna u području vizualne i multimedijske umjetnosti.
https://formatc.hr/

// Tehnička podrška – https://hacklab01.org/

// Prostorom Galerije Filodrammatica upravlja Savez udruga Molekula

// free_art_-_source izložba 2018. nastaje u suradnji udruge Filmaktiv i umjetničke organizacije Format C, a realizirana je sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Grada Zagreba, te Zaklade “Kultura nova”, koja financijski podržava programe Filmaktiva i Formata C.

free_art_-_source
[Jul 6th-13th 2018, opening Friday July 6th, 8 PM]
PROGRAM: Jun 7th, 4 PM - Jun 13th 2018, 8 PM
Filodrammatica Gallery (Korzo 28/I, Rijeka)

You are cordially invited to the third iteration of “free_art_-_source”, a collective code-themed meta-exhibition showing recent computer based, free culture oriented media art. This edition showcases the work of six artists creating art via conceptual, logical and semantic values of text - programming languages, scripts, loops and diverse forms of data as narrative sequences.

Representing the visual by the formality of letters and the abstraction of signs, this exhibition strives to developing detailed understanding of contemporary technological, ideological and aesthetic concepts of contemporary authorship based in collaborative creation, emerging from modular elements constructed under permissive licensing embedded in nonlinear technological tendencies and cultural paradigms of distributed knowledge.

The multimedia, web-based and generative work presented at the exhibition, close to the narratives of time based art, the moving image and linear storytelling - while clarifying and overturning their foundations, are highly active towards re-examining image and data reproduction, the potential of refocusing conceptual origins and re/deconstructing the everyday digital perceptual prism of media art.

The exhibition program takes place in three levels - as a hypermedia information set pre-existing on the Internet, a gallery setup and a dialogue process - during which the exhibition discourse will tackle topics such as authorship and property, collectivism and ideology, freedom and appropriation, reinterpretation and originality, …

The aim of the exhibition concept is to encourage the study and affirmation of the *free* (libre) culture logic, and to continuously open, display and reflect various technological syntaxes, paradigms and artistic in/te/r/ve/ntions of critical contemporary media art creation.

*exhibiting artists*

*program guests*

The exhibition is accompanied by an open discursive and educational program, featuring Yetkin YilmazTomasz SulejIngeborg FüleppLuana LojićSara SalamonVedran Gligo.

A detailed schedule of events is available at the following link:
https://formatc.hr/free_art_-_src/2018/PROGRAM

The exhibition is open daily, from 4pm to 8pm, Jul 7th to 13th.
Admission is free for all events, but to participate in the workshops you need to bring an own PC.
For any inquiries, please contact: hello@formatc.hr

 

// free_art_-_* – A series of events on diverse discourses, ideologies and practices of creating art in the domain of free (libre) digital culture.

/// Filmaktiv – an association for education, production and promotion of audiovisual art.
http://filmaktiv.org/

/// Format C – a non-profit artist organization, active in the field of visual and multimedia art.
https://formatc.hr/

// Tech support – https://hacklab01.org/

// The space of Gallery Filodrammatica is ran by Molekula Association Alliance

// free_art_-_source 2018 expo is realized in collaboration by Filmaktiv association and Format C art org, financed by the Ministry of Culture of the Republic of Croatia, and the City of Zagreb, in addition to “Kultura Nova” Foundation financially supporting programmes of Filmaktiv and Format C.

Read More